Лизинг Сървисис
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Лизинг Сървисис
Акорт Инс
Bulgarian English

ЛИЗИНГ АСИСТАНС

-ЛИЗИНГ АСИСТАНСА, КОЙТО НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВКЛЮЧВА

-Финансиране придобиването/ползването на оперативен/финансов лизинг на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване и недвижими имоти за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строитени материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.

-В случай на желание от страна на клиента ние може да предложим съответен доставчик и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на клиента и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Ние подпомагаме клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

-Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик.

-За употребявани транспортни средства: В случай, че съгласно действащото законодателство при придобиването на собствеността върху транспортното средство се дължат данъци и/или такси, тези разходи са за сметка на Лизингополучателя.

-За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя.

-За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя.

-За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя).

-За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя).

-Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили.

-Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано.

-За недвижими имоти: Проучване относно идентичността на недвижимия имот, предмет на лизингов договор, правото на собственост върху него, липсата/наличието на тежести върху имота, съдебни дела с предмет недвижимия имот, строителството, строителните книжа, и други документи.
Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и ние не носим отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Ние прехвърляме на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.
Лизингополучателят придобива правото на собственост върху активите след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Ние предоставяме възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им в страната и чужбина.

-ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
В нашето динамично, пълно с рискове всекидневие и трудно предвидимо бъдеще всеки мениджър трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план. Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти. Да се избере най-добрият от тях винаги е трудна задача. Тя се решава от професионален посредник, който намира най-доброто решение между интереса на клиента и предлаганите тарифи, условия и надеждност. Ние задълбочено проучваме желанията и потребностите на клиента и намираме най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надеждност. Осигуряваме съдействие при предявяване на застрахователно събитие до получаване на застрахователното обезщетение.

Създадено от OnlineMarketing.bg