Лизинг Сървисис
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Лизинг Сървисис
Акорт Инс
Bulgarian English

ЗАЯВКА ON LINE

-ЗАЯВКА ЗА ЛИЗИНГ

 

Обект на лизинг*:
Означение на обекта*:
Месец и година на производство*:
Цена (вкл. ДДС):
Доставчик*:
Лице за контакт*:
Фирма*:
Дейност:
Улица, №:
Страна:
Пощенски код, град:
Телефон*:
Факс:
E-mail*:
Кратко съобщение:
Код за проверка (на латиница)*:   Код за проверка
                                       

-НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Оферта за лизинговия обект от доставчика, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и условия на доставка.

2. Коректно попълнен формуляр "Информация за клиента".

3. Заверени копия от съдебните решения на фирмата, от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

4. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец.

5. Заверено за актуалност копие от учредителен акт (дружествен договор, устав) на лизингоискателя.

6. Копия от документи за самоличност на представляващите фирмата.

7. Заверени Счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи - за изминалия период от настоящата година и за последните две години.

8. Разбивка на вземанията и задълженията по клиенти/ доставчици, по суми и срокове за издължаване - към момента на подаване на искането за лизинг.

 

Запишете и попълнете необходимия формуляр за бизнес информацията на фирмата.

Запишете QD 7.2_06 Business spravkaHAAL.doc QD 7.2_06 Business spravkaHAAL.doc - 143 KB

Създадено от OnlineMarketing.bg