Каква е разликата между пълен и частичен данъчен кредит

Кой е основният инструмент за правилно функциониране на данъка

Заплатено ДДС при услуга по облагаема пратка или получаване на стока, може да бъде приспаднато от регистрирани хора по ЗДДС и това е един от основните инструменти за коректното и правилно функциониране на контрибуцията.

ДДС може да се определи като косвен данък, който да извлича ползи частично от самото потребление, но механизмът му за функциониране е от много фази. Този механизъм, дали пълен или частичен, се задейства от участници, регистрирани по закона в търговската верига за внос, производство и продажба на услуги и стоки. Внася в бюджета законово изчисления размер контрибуция върху тази стойност, която е добавена към реализираните вече услуги, стоки и заплати.

В момента на дадено събитие, получателят на пратката е платец на контрибуцията. Но ако и той е вписан по закона в държавата ни, при някои условия има възможността за приспадане от сумата на платения данък под формата на кредит.

Кои лица имат право на данъчен кредит

Тези изисквания са регламентирани в единадесета и дванадесета глава по ЗДДС. И са различни за пратките от вътрешен стокооборот и тези от внос.  И двата вида имат възможност на пълен данъчен кредит, ако получателите им са ги използвали. Това е така, тъй като се изключват от правото на облекчаване освободените доставки, извършени за нерегистрирани получатели. Изключение е износът на лекарства, произведени в държавата ни.

Каква е разликата между пълен и частичен данъчен кредит

Когато получателят на доставката е регистрирано лице по закона и тя отговаря на всички нормативни изисквания за облекчение, но той ще извършва и облагаеми, и необлагаеми, то тогава има право само на частичен данъчен кредит.

При направени сделки от вътрешен стокооборот за адресата, имат право на пълно облагаемо облекчаване, вместо на частично, при изпълнение на следните условия:

  • Към датата на възникване на събитието, да са регистрирани по ЗДДС ползватели, а доставката да е с възможност за изгода;
  • Да има данъчна фактура , която отговаря на закона за счетоводството и ЗДДС;
  • Доставчикът да е отразил издадената  фактура в собствения си дневник на продажби и в счетоводството, като задължение към бюджета.

При сделки от внос, за пълно облекчаване, трябва:

  • Да притежават писмена декларация от митницата, в която лицето да е вписано като титуляр;
  • Към датата на издаване да е бил вписано лице по ЗДДС;
  • Извършва или ще извърши облагаема доставка с внесената стока.