Как се прави финансов анализ на фирма

Каква е същността на финансовия анализ

Това е един от най-важните елементи на управленските процеси на дадена фирма. Той е един процес, който изследва състоянието на финансите и техните резултати от цялостната дейност на фирмата, с ясната цел да подобри и повиши пазарната си стойност. Има лицензирани небанкови кредитни институции, които ще помогнат на Вашия бизнес с кредит. По този начин ще постигнете високи цели, без да се притеснявате, че нямате готови пари на момента. 

Анализът на една фирма помага за:

 • Изготвянето на оценка на включените задачи в бизнес програмата;
 • Установяването на причини за затруднения;
 • Оценка на развитието на предприятието и неговото състояние;
 • Разкритието на влиянието на различните видове фактори върху финансовите крайни резултати;
 • Усъвършенстването на финансово управление.

Каква е неговата задача

Целта му е да даде важни отговори на следните въпроси:

 • Да покаже отчет за сравняване на постигнатото и планираното през дадения период и дали има неизползвани резерви за повишаването на финансово-икономическия резултат;
 • Да изложи на показ степента на обезпечение с финанси и какви са вероятностите да изплатят задълженията си;
 • Каква е зависимостта от клиенти, кредитори и доставчици;
 • Каква е информацията за позициите и мястото на фирмата спрямо нейните конкуренти.

Как се прави финансов анализ

Това е съвкупност от различни процедури, които включват:

 • План за подготовка;
 • Намиране на нужната информация;
 • Нейното привеждане в подходящ вид, който е удобен за анализиране и обработка на данните – изчисление на коефициентите и показателите;
 • Изготвяне на таблица с относителни и абсолютни зависимости и изменения;
 • Сравняване с конкурентите;
 • Изготвяне на изводи и оценка за развитието на фирмата. Те са интересен обект за мениджърите и собствениците.

Кои са основните информационни източници 

 • Годишен счетоводен отчет, който включва отчет за разходите и приходите, както и за собствения капитал, баланс;
 • Други документи от счетоводството, като счетоводни сметки, регистри, вторични и първични счетоводни документи и справки;
 • Статистически данни за развитието на стопанството и отрасъла;
 • Прогнозни разработки за икономическото развитие.

Видове финансов анализ на фирма

 • Хоризонтален;
 • Вертикален (структурен). Прилага се при анализа на имуществената, капиталовата и на паричните потоци структура;
 • Сравнителен;
 • Интегрален анализ.