За какви стоки и услуги не може да се използва данъчен кредит

Какво е данъчен кредит

Чл.68. (1) гласи, че сумата на целия данък  може да се приспадне от данъчните задължения за:

 • Получени помощи или вещи по доставка, която се облага;
 • Направен аванс, възникнал преди данъчното събитие за облагаемата доставка;
 • Направен внос;
 • Изискуем данък по глава осма, като платец.

Правото на такова облекчение дава възможност на представителните предприятия да намалят своите задължения по ЗДДС за направените вече покупки (помощи, сгради, артикули и машини). От неговата сума зависи дали предприятието ще плаща или възстановява ДДС.

Ако се нуждаете от пари, можете да се доверите на лицензирана, небанкова кредитна институция, която да подпомогне Вашия бизнес с кредит, за да се чувствате в по-сигурна среда. 

Кои стоки и услуги са без право на данъчен кредит

Това са всички доставки на продукти, за които законодателят е определил, че са освободени от ДДС. Такива са:

 • Застрахователни услуги;
 • Медицински;
 • Финансови;
 • Образователни, културни и развлекателни цели;
 • Търговия и инвестиционно злато;
 • Сделки със земя и сгради.

Всичките тези услуги са освободени от облагане, за да могат да се ползват с по-малко финанси, което ще стимулира тяхното потребление.

Кога едно предприятие няма право на данъчен кредит

Когато се предоставя безвъзмездно, тоест когато се представя на юридически или физически лица, без да се получава нещо в замяна. В закона има и някои изключения, при които се ползва кредитното облекчение за услуги и стоки, безвъзмездно предоставяни:

 • Работното и униформено облекло;
 • Транспортно обслужване от местоработата до местоживеенето и обратното;
 • При нает актив, ако наемателят извърши някакъв ремонт или подобрение;
 • Предоставената храна на служителите, когато е наложено с нормативен акт;
 • Нощувки и транспорт при командировка.

Без такава възможност са всички покупки на вещи, отнети от държавата. Също така и лицата, регистрирани по ЗДДС на различно основание от доброволна регистрация или натрупан капитал от 50 000лв. Фирмата има възможност на облагаем кредит за покупките, в рамките на придобиване в месеца или в някой от следващите 12 месеца, тоест общо 13.

Туроператорите нямат възможност на тази опция, тъй като начисляват ДДС върху маржа между цената на предоставените помощи и вещи на пътуващите, и цената на закупените от доставчика такива.

Тези лица, които облагат доставките си по специалния марж на цената, нямат право на това облекчение за закупените стоки. Тук попадат произведения на изкуството, продукти втора употреба, предмети за колекции. Предприятието начислява данъчен кредит върху маржа, а не върху продажната цена на стоката.